OUR SERVICES

บริษัท เอ็นเกียร์ จำกัด ก่อตั้งโดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิก ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านงานก่อสร้างและตกแต่งภายในมากกว่า 15 ปี ให้บริการด้านงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และงานตกแต่งภายใน ทั้งในส่วนของงานออกแบบ งานก่อสร้าง และงานควบคุมการก่อสร้าง

เอ็นเกียร์มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้ได้มาตรฐานมืออาชีพ และตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย นอกจากนี้ เรายังใส่ใจต่อความปลอดภัยในทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน ตั้งแต่ขั้นตอนในการออกแบบ การเตรียมการก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง จนกระทั่งส่งมอบงาน ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินงาน ทำให้เอ็นเกียร์ได้รับการยอมรับ และเป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้าในหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิเช่น บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงเรียนกวดวิชา โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น


Engear Co., Ltd. was founded by a team of engineers and architects with the knowledge and skills of construction and interior design for over 15 years. We provide architecture, engineering and interior design including design, construction and supervision on construction.

Engear is committed to operating as the professional standard to meet and exceed our customer satisfactions by taking into all the related parties’ benefits into account. In addition, we emphasize on safety at every stage of the operations: from initial design, pre-construction, under construction until delivery.

With our determination in operations excellence, Engear has been accepted and trusted by customers in various segments such as residences, offices, tutorial schools, hotels, factories.

ขอบเขตงานที่ให้บริการ


รับเหมาแบบครบวงจร (Turn Key)
รับเหมาตกแต่งภายใน (Interior Decoration)
รับเหมาก่อสร้าง (Construction)
ออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design)
ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design)
ออกแบบโครงสร้าง (Structural Design)

พื้นที่ให้บริการ


ที่พักอาศัย (Residence)
อาคารสำนักงาน (Office Building)
โรงแรมและรีสอร์ท (Hotel & Resort)


Engear Co., Ltd.

Tel. 02-691-2887
Fax. 02-691-2887
sophon.engear@gmail.com

Address: 779/10 Pracha Uthit Rd., Samsen Nok, Huai Khwang, Bangkok, 10310

Copyright © 2018 All Rights Reserved. Designed By Golly-design