INFORMATION & NEWS

ทำไมจึงต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ?
การชิงโชค, ชิงรางวัล, สุ่มแจก,เสี่ยงโชค,จับสลาก
ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติตาม คำสั่งกระทรวงมหาดไทย (ที่ มท.0307.2/ว.2384 ลว. 28 ก.ค. 2548) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้วางระเบียบ ขอบเขตวิธีการรูปแบบการเล่น ผู้มีสิทธิที่จะขออนุญาต และเงื่อนไขที่จะจัดให้มีรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธี ใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ การพนัน พุทธศักราช 2478
การขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ประกอบด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

(1) แบบบันทึกถ้อยคําผู้ขออนุญาต ปค.14 เป็นบันทึกถ้อยคําที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้บันทึกถ้อยคําของผู้ขออนุญาตถึงกติกาวิธีการเล่น ระยะเวลาการเล่น เงื่อนไขการเล่น การแจกรางวัล สิ่งของรางวัล การโฆษณา เป็นต้น

(2) หนังสือแสดงความประสงค์ขออนุญาต ของบริษัท หนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือที่นิติบุคคลผู้ขออนุญาตแจ้งต่อพนังงานเจ้าหน้าที่ เพื่อขออนุญาต จัดให้มีการแถมพกฯ โดยหนังสือต้องครอบคลุมถึงกติกาวิธีเล่น ระยะเวลาการเล่น เงื่อนไขการเล่น การแจกรางวัล สิ่งของรางวัล การโฆษณา เป็นต้น

(3) หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้แก่ผู้ยื่นขออนุญาตดำเนินการแทน ( กรณีมอบอำนาจเฉพาะเรื่องติดอากรสแตมป์ 10 บาท หากเป็นการมอบอำนาจทั่วไป ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ) พร้อมลงนามโดยผู้มีอํานาจ และประทับตราสําคัญของนิติบุคคลด้วย (ถ้าหนังสือรับรองนิติบุคคลนั้นระบุไว้ให้ต้องประทับตรา )

(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของ ผู้มอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้แก่ผู้ยื่นขออนุญาตดำเนินการแทน

(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของ ผู้รับมอบอำนาจ

(6) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนไว้กับสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรม ทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งวัตถุประสงค์

(7) หนังสือแจ้งยืนยันการจัดเตรียมของรางวัล

(8) ใบเสร็จของรางวัล หรือใบสั่งซื้อสิ่งของรางวัล หรือใบสนับสนุนของรางวัล ( แล้วแต่กรณี ) กรณีรางวัลเป็นรถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโด ทองคำตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป หรือสิ่งของรางวัลอื่นที่มีมูลค่ามาก ( กรณีเป็นใบเสนอราคาสิ่งขอรางวัล ให้ลงลายมือชื่อทั้งผู้ทำคำสั่งซื้อ ต้องประทับตราบริษัทด้วย ถ้าหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ต้องประทับตราและผู้ทำเสนอราคาผู้ขาย )

(9) หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือหนังสือ สัญญาการเป็นผู้แทนจําหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย หรือลิขสิทธิ์การขาย สิทธิบัตร หรือสัญญาการเป็น ตัวแทนจําหน่ายจากบริษัทเจ้าของสินค้าต่างประเทศที่มิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ใบอนุญาตก่อสร้างโครงการกรณีท่ีเป็นบ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียม หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงสิทธิในการ ขายหรือจําหน่ายสินค้านั้นๆ หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการใดๆ

(10) ตัวอย่างสิ่งพิมพ์โฆษณา หรือตัวอย่างคูปองในการชิงโชค

(11) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ กรณีที่จับรางวัลนอกสถานที่จากเจ้าของสถานที่ ในการจับรางวัลจากเจ้าของสถานที่ เช่นโรงแรม ศูนย์ประชุม เป็นต้น ( สำหรับกรณีที่จับรางวัลนอกสถานที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของผู้ขออนุญาต )

หมายเหตุ: สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ลงรายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารให้เรียบร้อยพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท กรณีเอกสาร เป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยโดยมีลายมือชื่อผู้แปลรับรองความถูกต้องของข้อความในเอกสาร

กฏหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตจัดรายการชิงโชค
การโฆษณาสินค้าหรือบริการที่มีการจัดเสี่ยงโชค พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478

มาตรา 12 ผู้ใดจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรง หรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้ว แต่เล่นพลิกแพลง หรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือข้อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิดต่อไปนี้

(1) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก.หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 การเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากินรวบ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ด้วยอีกโสดหนึ่ง เว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ให้จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(2) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัติ ต้องระวางโทษจำกคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
มาตรา 22 การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้า หรือบริการ

ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
(1) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
(2) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะกระทำโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม
(3) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
(4) ข้อความที่จะทำให้เกิดคามแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
(5) ข้อความอย่างอื่นตามที่กำนดในกฎกระทรวง

ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได้ โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (1)

กฏกระทรวงฉบับที่ 5 (2534) ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชค

กำหนดให้ข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการแถมพก หรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฏหมายว่าด้วยการพนันแล้ว หรือข้อความโฆษณาสิ้นค้าหรือบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการชิงรางวัลโดยข้อความโฆษณาดังกล่าวมิได้ระบุรายละเอียดดังที่กำหนดในกฏกระทรวงเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ ทั้งนี้รายละเอียดที่ต้องระบุได้แก่

(ก) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไช หรือข้อกำหนดในการเสี่ยงโชคหรือในการประกวดชิงรางวัล

(ข) วัน เดือน ปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการจัดให้มีการเสี่ยงโชคหรือการประกาศชิงรางวัล เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ ข้อความโฆษณาที่กำหนดระยะเวลาเริ่มต้นของการเสี่ยงโชค หรือประกวดชิงรางวัลนั้นจะให้ปรากฏในส่วนที่เป็นภาพหรือในส่วนที่เป็นเสียงอย่างหนึ่งอย่างใดก้อตาม แต่ข้อความโฆษณาที่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดนั้นจะต้องให้ปรากฏทั้งในส่วนที่เป้นภาพและส่วนที่เป็นเสียง

(ค) ประเภทและลักษณะของแถมพกหรือรางวัล จำนวนและมูลค่าของแถมพก หรือรางวัลแต่ละสิ่ง หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท เว้นแต่กรณีที่การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงหรือ วิทยุโทรทัศน์ ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ระบุมูลค่าของแถมพกหรือรางวัลแต่ละสิ่ง หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภทก็ได้ แต่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุมูลค่ารวมของแถมพกหรือรางวัลทุกประเภทไว้แทนในกรณีที่สิ่ง ซึ่งจัดเป็นของแถมพกหรือรางวัลเป็นสิ่ง ซึ่งมีมูลค่าที่ผู้บริโภคอาจทราบได้โดยทั่วไป และข้อความโฆษณา นั้นได้แสดงให้ผู้บริโภคทราบถึงประเภท และลักษณะของแถมพก หรือรางวัลไว้โดยชัดแจ้งแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ระบุมูลค่าของแถมพกหรือรางวัลก็ได้

(ง) เขตหรือถิ่นที่มีการจัดให้มีการเสี่ยงชิงโชคหรือการประกวดชิงรางวัล เว้นแต่กรณีที่เป็นการจัดให้มีขึ้นทั่วราชอาณาจักร

(ฉ) สื่อโฆษณาที่จะใช้ในการประกาศรายชื่อผู้ได้รับของแถมพกหรือรางวัลจากการเสี่ยงโชค หรือการประกวดชิงรางวัล


อ้างอิง สำนักการสอบสวนนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. ( 2549 ). คู่มือการปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยการพนัน. กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย


Engear Co., Ltd.

Tel. 02-691-2887
Fax. 02-691-2887
sophon.engear@gmail.com

Address: 779/10 Pracha Uthit Rd., Samsen Nok, Huai Khwang, Bangkok, 10310

Copyright © 2018 All Rights Reserved. Designed By Golly-design